02. ΠΛΥΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΕΤΟΣ 19281940
1951
1961
1971
 1981 19912001
2011
 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ225
303
 306281
255
206
302
  

Comments